CANVIS EN L'ESTRUCTURA FAMILIAR

La terapeuta Arantxa Coca en una sessió amb pare i filla menor d'edad
La terapeuta Arantxa Coca en una sessió de conducció en la relació paterno-filial.

SEPARACIÓ DELS PARES I PROCESSOS DE DOL PER LA PÈRDUA D'ALGUN FAMILIAR

A través del joc simbòlic el nen elabora l'absència dels seus èssers estimats fins a acceptar la nova situació familiar i ser capaç de gaudir de les noves oportunitats i experiències que li ofereix el dia a dia.

Les sessions de joc són de quaranta cinc minuts, un cop per setmana. En cas de que en aquell moment hi hagi altres nens de la mateixa edat rebent tractament similar, es proposa als pares realitzar les sessions grupalment, ja que els resultats són més ràpids i millors en el tractament de grup.

SÍNDROME D'ALIENACIÓ PARENTAL (S.A.P.)

El SAP es pot desenvolupar en diversos graus d'intensitat. Lleu, Moderat o Sever. Entenem que no és possible realitzar un tractament psicoterapèutic per evitar frenar un procés d'alienació en marxa, doncs la intervenció del progenitor alienador sempre és més forta i poderosa sobre el nen que el d'un terapeuta, per molt bo que aquest sigui. Tanmateix, la psicologia pot aportar altres instruments d'ajuda per cada un dels nivells d'intensitat. Ha d'advertir-se que l'expert no podrà realitzar un diagnòstic d'Alienació Parental sense l'exploració del menor i la entrevista a ambdós progenitors ( o al menys la proposta d'entrevista si és que aquesta no pot portar-se a terme per negativa del progenitor). De no donar-se aquesta condició imprescindible, l'expert pot realitzar un Informe d'Indicis d'Alienació Parental a través de l'estudi de la documentació legal que s'aporti i de l'anamnesi del cas.

  • SAP Lleu: En aquest nivell, el nen no manifesta incomoditat pel pare que està sent exclòs, si no que és el progenitor alienador el que mostra una actitud poc facilitadora en el compliment del règim de visites (es queixa continuament, proposa canvis de data massa sovint, posa normes de com s'han de realitzar, de com ha de ser la convivència amb el nen, etc.). El pare se sent "dificultat" per veure als seus fills i fa la primera consulta al psicòleg i al seu advocat cansat de les complicacions que posa l'altre progenitor en el moment de l'intercanvi o de les trucades telefòniques dels fills. L'expert pot realitzar una exploració del menor interaccionant amb el pare que està sent exclòs per valorar la relació afectiva entre ambdós (que encara és positiva a aquestes alçades) i poder disposar de dades que permetin comparar aquesta relació actual amb les posteriors de rebuig que poguessin venir si l'alienació seguís avançant.
  • SAP Moderat: En aquest nivell, el nen ja manifesta respostes verbals i conductuals desafiants cap al pare que està sent exclòs. L'expert pot realitzar una exploració del nen individual i en interacció amb el progenitor per detectar els signes-síntomes pròpis d'aquest nivell i elaborar un informe amb les conclusions i les propostes sobre el règim de visites amb la finalitat d'impedir que la alienació progressi.
  • SAP Sever: En aquest nivell, el nen rebutja activament a un dels progenitors, desenvolupant en molts casos una sintomatologia pròpia d'una fòbia social cap al pare exclòs. Com en aquest nivell els contactes entre pare exclòs i fill alienat no es produeixen, l'expert no pot explorar al menor si no és com a perit judicial. En aquests casos, l'expert pot realitzar un estudi del cas per valorar, al seu criteri, l'existència o no de síntomes pròpis de l'Alienació Parental i elabrar un informe d'Indicis de SAP. Aquest estudi, com indicàvem més amunt, es realitza a través de l'anàlisi de la documentació aportada i la anamnesi del cas. Cada cop és més freqüent que els Jutges, en aquests casos, determinin que fill alienat i pare exclòs es trobin diariament en el despatx d'un expert. Amb aquest finalitat, el nostre centre disposa d'un Pla d'Intervenció per a la Reparació de Relacions Paterno-filials. Aquesta forma d'intervenció només és possible realitzar-la per petició judicials.

En el nostre centre existeixen dos experts en Alienació Parental que poden realitzar aquest tipus d'informes, tant diagnòstics com d'indicis. Poden oferir els seus serveis com a perits judicials i acudir a visites judicials amb experts en la temàtica.